Deutsche Fassung am Ende!

 

           Kray KRÁLOVÉHRADECKÝ
              
Ročník XXXVI – V Hradci Králové dne 5. května 1945 – Čis. 18.

          
Vychází v pátek odpoledne s datem dne následujicího.Redakce v Hradci Králové,
           So
bkova ul. čp.42, tel. 952 administrace v Jiříkově třídě (Agrární záložna), tel. 1070

         Tiskem Novinav Hradcí Králové - Zodpovědný redaktor Ludomír Kocourek
          
Majitel Novinatisk. a vyd. podniky z.s.s.r.o. v Praze – Předplatné za celý rok 46 K
       Novinová sazba povolena výnosem řed. pošt a telegrafů v Praze č. 68393-VI-10

(Nekrácený opis)

Národ na křížovatce dějin

 

Druhá světová válka se v šestém roce svého trvání zřejmě chýlí ke konci. Zápas obou táborů se vystupňoval do té míry, že už dále nelze přepínat tětivu. Uznává se to na obou válčících stranách a bojuje se s největším vypětím gigantických sil. Konec války je už na obzoru. Průběhem šesti let tohoto obřího zápolení se mnohokrát změnila mapa Evropy. Velmi utrpěly ony země, na níchž se opětovně přelévalo válečné dění. Výsledek je tam zpustošení, pobořená města, ztráty lidských životů i majetku. Český národ přežil těchto šest let v poměrném klidu i když, jak ani jinak není možno, vzedmuté vlny doléhaly až k nám. Zásahem státního presidenta dr. Háchy se podařilo od počátku, že jsme byli postaveni mimo oblast válečného zápolení. Nedali jsme podnět k zápasu – ale nemohli jsme přispívat k jeho zmírnění nebo zabránění. Byli jsme oddáni sve vlastní práci a ve světovém dění jen pasivním činitelem. Tak nás vedla naše vláda, její politika, směřujici ve všech směrech k jedinému cíli aby byla pokud možno bez škod a ztrát zachována naše národní existence.

Podařilo se to? Každý z nás nyní, kdy se fronty přiblížily až k nám, musí nezaujatě odpovědět kladně. Byly svízele, byly nesnáze a byly i oběti – ale zatím, co všude okolo nás to vřelo a měnila se situace, byli jsme my všeho nejhoršího ušetřeni. Na všech úsecích veřejného a národního života se u nás v posledním pětiletí projevoval utěšený rozkvět a vzestup – připomeňme si jen důležitý úsek vzestupu porodnosti. Rostli jsme početně, zatím co jinde národů ubývalo právě ztrátami válečnými i poklesem porodnosti. Provedeny byly úpravy v oboru sociálního pojištění zemědělců i řemeslníků když bylo náležitě postaráno o dělnictvo. Přes všechna omezení vynucená válkou, žili jsme si poměrně dobře, rozhodně lépe než ostatní národové v Evropě!

Zákonná naše vláda řídila v těchto letech rozmyslně nitky osudu svěřeného národa, jestliže můžeme se stále ještě bezpečně dívat na závěrečný akt válečného zápolení. Jde nyní o to, abychom nyní v posledním aktu sami neprozřételně nezkazili dobrý svůj stav. Síly, které jsou kolem nás v pohybu, jsou takové, že je mimo naši možnost, abychom sami na ně mohli jakkoli zapůsobit. Byli-li jsme po pět roků jen tichými diváky, bude moudré, abychom jimi zůstali do závěru. To znamená důvěřovat i nadále své vládě, věřit v její osvědčenou prozíravost, moudrost i starostlivost. Náš osud byl dosud v dobrých rukách a čiňme vše, aby v nich zůstal, »Pražská vláda« - čtli jsme v těchto dnech slova odpovědného činitele – pozorně sleduje vývoj. Věřte, že v rozhodné chvíli zasáhne a hodí na váhy politiky evropské všechnu autoritu, kterou si získala dosavad ve středoevropském prostoru. Veřejnost uvítala toto ubezpečení. – Podmínku ovšem známe: Je to nutnost, aby byl u nás zachován rozvážný klid, aby i nadále byl u nás pořádek. Jen tak se nám může podařit, že i v posledním kole zápasu zabráníme možným zkázám v naši vlasti. - Lid náš je rozvážný a přístupný rozumným radám. Věříme, že zůstane takový i nyní, v době velmi vážné, kdy se celý svět, i my s ním dostal na křížovatku. Děj se co děj kolem nás – nám musí jít o jedno: uchránit a zachránit národ.      

 

Deutsche Fassung:

Geschichte, wie sie wirklich war - Tschechische Blütezeit 1939 bis 1945
aus: Sudetenpost,
Folge 22 vom 17. November 2005, S. 6

Ein bis heute tabuisiertes tschechisches „offenes Geheimnis“ aus der Kriegszeit 1939 – 1945 wurde am 5.5.1945 in der tschechischen Wochenzeitschrift Königsgrätzer Land preisgegeben: „...wir (Tschechen) haben verhältnismäßig gut gelebt, entschieden besser, als die übrigen Völkerschaften in Europa“  heißt es im folgenden Leitartikel. Die wörtliche Übersetzung ist ungekürzt wiedergegeben in:

KRAJ KRÁL0VÉHRADECKÝ
 (Königgrätzer Land) Jahrgang 36 (!), Nr.18, S.1 v. 5.5. 1945 (s.u.)

DIE NATION AM KREUZUNGSPUNKT DER GESCHICHTE

Der zweite Weltkrieg nähert sich im sechsten Jahr seiner Dauer wahrscheinlich dem Ende. Der Kampf beider Lager hat sich soweit gesteigert, daß der Bogen nicht weiter gespannt werden kann. Das wird auf beiden kriegsführenden Seiten erkannt und es wird mit höchster Anspannung der gigantischen Kräfte gekämpft. Das Kriegsende ist in Sicht. Im Verlauf des riesenhaften Ringens in den sechs Jahren hat sich die Landkarte Europas viele Male verändert. Sehr gelitten haben jene Länder, die das Kriegsgeschehen wiederholt überwälzte. Dort ist das Ergebnis: Verwüstung, verbrannte Städte, Verluste an Menschenleben und Besitz. Das tschechische Volk überlebte diese sechs Jahre in verhältnismäßiger Ruhe, auch wenn, anders gar nicht möglich, die aufgestauten Wellen bis zu uns angeschwemmt wurden. Durch das Eingreifen des Staatspräsidenten Dr. Hácha ist es von Anfang an gelungen, daß wir außerhalb des Bereiches kriegerischen Ringens gestellt wurden. Wir haben keinen Anlaß zur kriegerischen Auseinandersetzung gegeben - doch wir konnten auch nicht zu deren Befriedung oder Verhinderung beitragen. Wir waren unserer eigenen Arbeit ergeben und im Weltgeschehen nur ein passiver Faktor. So hat uns unsere Regierung geführt, ihre Politik war in allen Richtungen auf das einzige Ziel gerichtet: so weit wie möglich unsere nationale Existenz ohne Schäden und Verluste zu bewahren. Ist dieses gelungen? Jeder von uns muß dies, da sich die Front bis zu uns genähert hat, unvoreingenommen positiv beantworten. Es gab größere Probleme, es gab Schwierigkeiten und es gab Opfer - doch während alles um uns herum brodelte, die Lage sich änderte, sind wir vom Allerschlimmsten verschont geblieben. In allen Bereichen des öffentlichen und nationalen Lebens hat sich bei uns in den letzten fünf Jahren eine erfreuliche Blütezeit und Aufwärtsentwicklung gezeigt - erinnern wir uns nur an den wichtigen Abschnitt mit dem Anstieg der Geburtenrate. Wir sind auch zahlenmäßig gewachsen, während anderswo die Völker gerade durch Kriegsverluste oder Geburtenrückgang abgenommen haben. Nachdem für die Arbeiterschaft gebührend gesorgt worden war, wurden auch Regulierungen auf dem Gebiet der sozialen Absicherung der Landwirte und Handwerker durchgeführt. Über alle Einschränkungen, aufgezwungen durch den Krieg, haben wir verhältnismäßig gut gelebt, entschieden besser als die übrigen Völkerschaften in Europa. Unsere gesetzmäßige Regierung hat in diesen Jahren die Schicksalsfäden der ihr anvertrauten Nation umsichtig geführt, so daß wir immer noch in Sicherheit auf den Schlußakt des kriegerischen Ringens blicken können. Nun geht es darum, daß wir selbst nicht im letzten Akt unvorsichtig unseren guten Zustand verderben. Kräfte, die um uns in Bewegung sind, sind solche, daß es außerhalb unserer Möglichkeiten liegt, auf sie irgendwelchen Einfluß zu nehmen. Wir waren über fünf Jahre nur stille Zuschauer, es wird klug sein, daß wir solche bis zum Schluß bleiben. Das bedeutet, weiterhin unserer Regierung in ihrer bewährten Voraussicht, Weisheit und Fürsorglichkeit zu vertrauen. Unser Schicksal lag bisher in guten Händen, tun wir alles, daß es dabei bleibt. "Die Prager Regierung" - so haben wir in diesen Tagen die Worte eines Verantwortlichen gelesen "beobachtet sorgfältig die Entwicklung. Glaubt daran, daß sie im entscheidenden Augenblick all jene Autorität auf die politische europäische Waagschale werfen wird, die sie im mitteleuropäischen Raum gewonnen hat." Die Öffentlichkeit hat diese Versicherung begrüßt - Allerdings kennen wir die Bedingung: Es ist dies die Notwendigkeit, daß bei uns besonnene Ruhe bewahrt wird, damit weiterhin die Ordnung erhalten bleibt. Nur so kann es uns gelingen, daß wir in der letzten Runde des Kampfes mögliches Verderben von unserem Vaterland abwenden. - Das Volk bei uns ist besonnen und verständnisvollen Ratschlägen zugänglich. Glauben wir daran, daß es so bleibt in der sehr ernsten Zeit, da die gesamte Welt und wir mit ihr an einen Kreuzungspunkt angekommen sind. Was auch immer um uns geschehen mag - uns muß es nur um das Eine gehen: die Nation behüten und retten.

(Ende)

                                                                                                                                                       čk